Προδημοσίευση Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» :Δράση 1-Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Εκδόθηκε η προδημοσίευση των δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» .

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Βασικός στόχος της Δράσης 1 – ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:
1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).
3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
4. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
5. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
6. Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
7. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα. 3 9. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
10. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
11. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000 και επιχορηγείται από 50-60% ανάλογα την περιφέρεια που βρίσκεται η επιχείρηση.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορούν σε:

i. Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ. όπως

– Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (μέγιστο
όριο 2 τεμάχια)
– Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)
– Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο,
ακουστικά με μικρόφωνο)
– Συστήματα ψηφιακής προβολής
– Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode
– Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID
– Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης
– Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers) που συνοδεύουν τη
λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης

ii. Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής όπως:

– Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο
UFBB/SFBB
– Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi
(συμπεριλαμβανομένων των κεραιών)

iii. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες:

– Κατασκευή Ιστοσελίδας
– Κατασκευή Eshop
– Κατασκευή application
– Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων,
δεδομένων, email, ημερολογίου
– Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf
– Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
– Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές
σχεδίασης – CAD
– Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
– Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας
– Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων
– Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή
κυβερνοεπιθέσεις
– Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall
– Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN
– Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης
– Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
– τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
– εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε δωρεάν προαξιολόγηση